پردیس آیت الله طالقانی(ره) قم

گواهی حضور در برنامه های پژوهشی

قابل توجه شرکت کنندگان محترم در برنامه های پژوهشی با عناوین:

کارگاه «آشنایی با استراتژی های جستجو در اینترنت و معرفی پایگاه های اطلاعاتی» ارائه شده توسط دکتر مهدی محمدی و 

نشست علمی تخصصی با عنوان «تحلیل کاربست شیوه فراداستان در رمان های معاصر عربی (مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر خیری عبدالجواد)» ارائه شده توسط دکتر محمودرضا توکلی محمدی،

نشست علمی تخصصی با عنوان: «روش تدریس مبتنی بر زیبایی شناسی» ارائه شده توسط دکتر علی ابراهیمی نیا و

کرسی علمی-ترویجی با عنوان «تأثیر آموزش تلفیقی بر یادگیری درس ریاضی دانش آموزان دوره ابتدایی» ارائه شده توسط دکتر سیدحشمت الله مرتضوی زاده

جهت دریافت گواهی حضور به فایل های پیوست مراجعه فرمایید.


نظرات کاربران