پردیس آیت الله طالقانی(ره) قم

جناب آقای محسن شهیدی

  مشخصات فردی                 

نام و نام خانوادگی:  محسن شهیدی

نام پدر :  محمد حسن

تاریخ تولد:   1346

محل تولد :  قم

شماره شناسنامه:294

 

  سوابق تحصیلات دانشگاهی                 

مقطع تحصیلی

رشتـه

گرایش

دانشگاه محل تحصیل

کشورمحل­تحصیل

تاریخ­شروع

تاریخ پایان

معدل

کارشناسی

تربت بدنی

عمومی

فردوسی  مشهد

ایران

1367

1371

76/17

کارشناسی ارشد

تربت بدنی

فیزیولوژی ورزش

دانشگاه تهران

ایران

1371

1373

46/18

دانشجو دکترا

تربت بدنی

اسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

دانشگاه تهران

 

ایران

 

1392

1396

 

 

  سوابق شغلی                 

ردیف

عنوان شغل

موسسه ی محل اشتغال

زمان اشتغال

تاریخ

مدت

1

سر گروه آموزشی درس تربیت بدنی استان قم

سازمان آموزش و پرورش

از 1376

10 سال

2

مدرس

پردیس ایت اله طالقانی و شهید مدنی

1375

16 سال

3

دبیر

دبیرستان امام صادق (ع) و امام رضا (ع)وهنرستان تربیت بدنی

1373

16 سال

4

مدرس دانشگاه و مراکز آموزش عالی

دانشگاه آزاد قم ـ پیام نورقم ـ دانشگاه قم- دانشگاه های علمی کاربردی

1373

13 سال

 

  سوابق آموزشی                 

الف- سابقه تدریس مرتبط در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی/مراکز تربیت معلم و آموزشکده های فنی

عنوان دروسی که تدریس کرده اید

نام دانشگاه یا مرکز آموزشی و محل آن

سنوات تدریس

 

کارشناسی ارشد

کارشناسی

کاردانی

 

آناتومی انسان

دانشگاه پیام نور قم

 

*

 

8سال(از1381تاکنون)

فیزیولوژی انسان

دانشگاه پیام نور قم

 

*

 

8سال(از1381تاکنون)

حرکت شناسی ورزشی

دانشگاه پیام نور قم

 

*

 

8سال(از1381تاکنون)

حرکات اصلاحی

دانشگاه پیام نور قم

 

*

 

8سال(از1381تاکنون)

اسیب شناسی ورزشی

دانشگاه پیام نور قم

 

*

 

8سال(از1381تاکنون)

بهداشت ورزشی

دانشگاه پیام نور قم

 

*

 

8سال(از1381تاکنون)

کمکهای اولیه

دانشگاه پیام نور قم

 

*

 

8سال(از1381تاکنون)

علم تمرین1و2

دانشگاه پیام نور قم

 

*

 

8سال(از1381تاکنون)

تربیت بدنی عمومی 1 و2

دانشگاه پیام نور قم

 

*

 

16سال(از1373تاکنون)

فیزیولوژی ورزش

مراکز تربیت معلم استان قم

 

*

 

5سال(از1384تاکنون)

تاریخ تربیت بدنی

مراکز تربیت معلم استان قم

 

*

 

5سال(از1384تاکنون)

حرکت شناسی

مراکز تربیت معلم استان قم

 

*

 

5سال(از1384تاکنون)

روش تحقیق

مراکز تربیت معلم استان قم

 

*

 

5سال(از1384تاکنون)

روان شناسی ورزش

مراکز تربیت معلم استان قم

 

*

 

5سال(از1384تاکنون)

رشد و تکامل حرکتی

مراکز تربیت معلم استان قم

 

*

 

5سال(از1384تاکنون)

روش تدریس تربیت بدنی

مراکز تربیت معلم استان قم

 

*

*

5سال(از1384تاکنون)

تربیت بدنی عمومی 1و2

مراکز تربیت معلم استان قم

 

*

*

13سال(از1376تاکنون)

تربیت بدنی عمومی1و2

دانشگاه علمی کاربردی شهرداری

 

*

*

6سال(از1382تاکنون)

تربیت بدنی عمومی1و2

دانشگاه علمی کاربردی شهرک های صنعتی

 

*

*

3سال(از1386تاکنون)

تربیت بدنی عمومی1و2

دانشگاه علمی کاربردی شهید محلاتی

 

*

*

2سال(از1385تا1388)

تربیت بدنی عمومی1و2

مرکز آموزش عالی پویش و حکمت قم

 

 

*

1سال(1388تاکنون)

تربیت بدنی عمومی1و2

آموزشکده فنی و حرفه ای قم

 

 

*

13سال(از1375تاکنون)

بازی های پرورشی

مراکز تربیت معلم استان قم

 

 

*

10سال(از1378تاکنون)

بازی های دبستانی

مراکز تربیت معلم استان قم

 

 

*

10سال(از1378تاکنون)

 

ب- کتاب و مقاله علمی منتشر شده

نام و مشخصات کتاب یا مقاله

تاریخ و محل انتشار

بررسی وضعیت ساختار قامتی دانش آموزان دوره راهنمایی قم

کتاب مجموعه مقالات اندیشه های روشن1 1387

تریدمیل و روشهای استفاده صحیح

کتاب مجموعه مقالات اندیشه های روشن2 اردیبهشت88

زانوی ضربدری و ارائه حرکات اصلاحی

نشریه تخصصی ورزشی اکسیژن –دانشگاه پیام نورقم1386

بررسی سهم ورزش در گذران اوقات فراغت دانش اموزان قم

کتاب مجموعه مقالات اولین همایش علمی تربیت بدنی استان های منتخب کشور

بررسی توانایی های علمی و نحوه عملکرد مربیان در هدایت تیم های ورزشی

پژوهش نامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم -1384

تحلیل و ارزشیابی اجرای برنامه های درس تربیت بدنی مدارس قم

پژوهش نامه استانداری قم –پاییز 1388

تعیین شاخص های موثر در بررسی توانایی های مربیان

کتاب مجموعه مقالات اولین همایش علمی راهکارهای توسعه ورزش استان قم -1389

روش های صحیح گرم کردن و سرد کردن

فصلنامه تربیت بدنی اداره کل اموزش و پرورش شماره1و2-1378

منیسک زانو و عوارض ناشی از صدمات ان

فصلنامه تربیت بدنی اداره کل اموزش و پرورش شماره3و4-1379

نقش ورزش درپیشگیری و درمان بیماری سرطان

فصلنامه تربیت بدنی اداره کل اموزش و پرورش شماره5و6-1380

 

مقدمه ای بر پزشکیاری ورزشی

انتشارات دانش و سلامت -1393

بررسی میزان آگاهی پزشکیاران ورزشی و امدادگران استان قم

 از آخرین دستورالعمل­های احیای قلبی- ریوی  

 

چهارمین همایس ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی اردیبهشت 1394

 

ج- کارهای پژوهشی،ابتکارات،اختراعات

موضوع

تاریخ

محل

بررسی سهم ورزش در گذران اوقات فراغت دانش آموزان دوره متوسطه استان قم

1383

سازمان آموزش و پرورش استان قم

بررسی توانائی های علمی و نحوه عملکرد مربیان در هدایت تیم های ورزشی

1382

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم

بررسی ساختار قامتی دانش آموزان دوره راهنمایی با استفاده از نرم افزار پردازش تصویری در استان قم

1383

سازمان آموزش و پرورش استان قم

بررسی وضعیت اجرای درس تربیت بدنی درپایه های اول تا سوم دوره ابتدایی استان قم

1384

معاونت تربیت بدنی و تندرستی وزارت اموزش و پرورش

تجزیه وتحلیل و ارزشیابی برنامه های اجرای درس تربیت بدنی مدارس متوسطه استان قم

1385

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم

بررسی راه کارهای عملی افزایش بهره وری جلسات درس تربیت بدنی در دوره راهنمایی و متوسطه از دیدگاه دبیران تربیت بدنی و دانش آموزان استان قم

1386

سازمان آموزش و پرورش استان قم

طراحی نرم افزار حرکت درمانی

1387

سازمان آموزش و پرورش استان قم

اموزش تصویری و انیمیشن حرکت شناسی ورزشی

1388

مرکز تربیت معلم شهید مدنی

بررسی وضعیت آمادگی جسمانی دانشجویان تربیت بدنی مرکز تربیت معلم شهید مدنی

1390

مرکز تربیت معلم شهید مدنی

بررسی و مقایسه میزان شیوع و علل اسیب های ورزشی در رشته های انفرادی و گروهی

1393

فدراسیون پزشکی ورزشی

اثر 8 هفته تمرین منتخب در آب بر میزان خطای فرود در ورزشکاران مستعد اسیب رباط صلیبی قدامی

1396

فصلنامه علمی پژوهشی طب توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

د: مشخصات دوره های آموزشی ضمن خدمت مرتبط با دروس مورد تدریس

عنوان دوره

محل تشکیل دوره

میزان ساعت

سال اجرای دوره

ارزشابی آموزشی

تربیت معلم طالقانی

24ساعت

1388

بررسی محتوای کتاب آزمون های آمادگی جسمانی

تربیت معلم نسیبه

40ساعت

1387

اقدام پژوهی

ناحیه 4 قم

24ساعت

1386

بررسی تحلیل و روش تدریس درس تربیت بدنی دوره راهنمایی

تربیت معلم نسیبه

40ساعت

1385

فیزیولوژی ورزشی(دوران رشد)

تهران مرکز استاد ارام

24ساعت

1385

مربیگری آمادگی جسمانی درجه3

ناحیه1 قم

60ساعت

1384

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

تربیت معلم شهید مدنی

40ساعت

1384

چگونگی تهیه مقالات و گزارشات پژوهش

سازمان اموزش وپرورش  قم

20ساعت

1383

 

  مقالات و تألیفات                 

ردیف

عنوان کامل

سال

1

صدمات رایج در فوتبال

1373

2

گرمازدگی در ورزش

1372

3

منیسک و عوارض ناشی از آن

1370

4

اثرات فعالیت های ورزشی بر بدن

1381

5

تربیت بدنی در مدارس ویژه ابتدایی

1380

6

ترجمه 12 مقاله تخصصی ورزش

86-1380

7

اهمیت ورزش از دیدگاه اسلام

1384

8

آنمی و ورزش

1375

9

کمر درد و ورزش

1381

10

آسیب های ناشی از بعضی حرکات غلط

1382

11

روش های صحیح گرم کردن و سرد کردن

1382

12

زانوی پرانتزی و ارائه حرکات اصلاحی

1384

13

زانوی ضربدری و حرکات اصلاحی آن

1384

14

نقش ورزش در اقتصاد

1385

15

روش تدریس تربیت بدنی در دوره ابتدایی

1380

16

بازیهای پرورشی و دبستانی

1379

17

روانشناسی ورزش

1386

18

اصول علم تمرین

1386

 

  سوابق فعالیت های آموزشی و پژوهشی                 

ردیف

عنوان

سال

توضیحات

1

کارشناس مرکز حرکات اصلاحی استان قم

10 سال

کانون حرکات اصلاحی اداره کل اموزش و پرورش قم

2

کارشناس کمیسیون بررسی آثار و تالیفات استان قم

4 سال

اداره کل آموزش و پرورش استان قم

3

مشاور علمی،پژوهشی پژوهشگران

1386

مرکز تحقیقات فرهنگیان استان قم

4

عضو کمیته تخصصی شورای تحقیقات

1384

سازمان آموزش و پرورش استان قم

5

عضو کمیته پژوهشی

1383

ناحیه 4  قم

6

عضو کمیته تحقیقات و مطالعات

1386

اداره کل تربیت بدنی استان قم

7

عضو کمیته علمی دومین همایش علمی تربیت بدنی

1386

سازمان آموزش و پرورش استان قم

8

مدیر گروه رشته تربیت بدنی

3 سال

مراکز تربیت معلم استان قم

9

استاد راهنمای پایان نامه های دانشجویان کارشناسی

25مورد

مرکز آموزش عالی شهید مدنی

10

ناظر طرحهای تحقیقاتی

2 مورد

سازمان آموزش و پرورش استان قم

 


نظرات کاربران