پردیس آیت الله طالقانی(ره) قم

کارشناس مسئول امور پژوهش و فناوری؛ جناب آقای محمد رضا معقول

رزومه محمد رضا معقول

28 سال سابقه فعالیت آموزشی و اداری در زیر مجموعه وزارت آموزش و پرورش

کارشناسی دبیری شیمی از دانشگاه لرستان

کارشناسی ارشد تاریخ تشیع از دانشگاه پیام نور استان قم

سوابق اداری و کاری:

دبیر شیمی مدارس آموزش و پرورش استانهای سیستان و بلوچستان، اصفهان و قم

تدریس درسهای فیزیک، ریاضی، زبان انگلیسی و کامپیوتر علاوه بر شیمی

سرگروه شیمی اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 قم

سرگروه آزمایشگاه سازمان آموزش و پرورش استان قم

هماهنگ کننده گروه های آموزش متوسطه اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 قم

کارشناس تکنولوژی و گروه های آموزش متوسطه اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 قم

کارشناس آموزش متوسطه اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 قم

کارشناس آمار و بودجه و تشکیلات اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 قم

کارشناس فناوری تربیت معلم آیت الله طالقانی(ره) قم

رابط اتوماسیون اداری مراکز تربیت معلم استان قم

کارشناس هوشمند سازی پردیس آیت الله طالقانی(ره) قم

کارشناس مسئول و مسئول دبیرخانه مدیریت امور پردیس های استان قم

کارشناس طرح و برنامه و بودجه، کارشناس امور اداری پردیس آیت الله طالقانی(ره) قم

کارشناس مسئول پژوهش و فناوری پردیس آیت الله طالقانی(ره) قم


نظرات کاربران